English | Vietnamese | Check mail | Đăng Nhập  
 
  • Site
Search
Cập nhật: 16/07/2013 3:56:00 CH
FacebookGoogle+

Chức năng nhiệm vụ

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam


I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG CỦA SỞ


Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân Tỉnh tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước và kế hoạch đầu tư bao gồm các lĩnh vực: tham mưu, tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tổ chức thực hiện và kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, đầu tư trong nước, ngoài nước ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ chính thức ODA, đấu thầu, đăng ký kinh doanh, trong phạm vi địa phương: Về các dịch vụ công thuộc phạm vị quản lý của sở theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND Tỉnh và theo quy định của pháp luật.
    
  
Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam xây dựng quy chế làm việc cụ thể như sau:
 
II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA SỞ


Trình UBND Tỉnh ban hành Quyết định, Chỉ thị về quản lý các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vị quản lý của Sở theo quy định của Pháp luật, phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình
Trình UBND Tỉnh quyết định việc phân công, phân cấp, quản lý về các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư cho UBND cấp huyện và các sở, ban, ngành của tỉnh theo quy định pháp luật; chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định phân cấp đó
Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, và chịu trách nhiệm việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kế hoạch và đấu tư ở địa phương, trong đó có chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước trên địa bàn tỉnh và những vấn đề liên quan đến việc xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, sử dụng các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


1. Về quy hoạch và kế hoạch


Chủ trì phối hợp và trình UBND Tỉnh quy hoạch tổng thể, kế hoạch dài hạn, kế hoạch 05 năm và hàng năm, bố trí kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương; các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có cân đối tích lũy và tiêu dùng, cân đối vốn đầu tư phát triển, cân đối tài chính.
Công bố và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm để báo cáo UBND Tỉnh, điều hòa, phối hợp việc thực hiện các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh.
Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành một số lĩnh vực về thực hiện kế hoạch được UBND tỉnh giao.
Hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh xây dựng quy hoạch, kế hoạch phù hợp, với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt.
Thẩm định các quy hoạch, kế hoạch của các sở, ban, ngành và quy hoạch, kế hoạch của UBND huyện đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đế trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
Phối hợp với Sở tài chính lập dự toán ngân sách tỉnh và phân bổ ngân sách cho các đơn vị trong tỉnh để trình UBND tỉnh

2. Về đầu tư trong nước và nước ngoài


 Trình và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình trước UBND tỉnh về danh mục các dự án đầu tư trong nước, các dự án thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho từng kỳ kế hoạch và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.
Trình và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình trước UBND tỉnh về tổng mức vốn đầu tư của toàn tỉnh; bố trí cơ cấu vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực, bố trí danh mục dự án đầu tư và mức vốn cho từng dự án thuộc ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý; tổng mức hỗ trợ tín dụng nhà nước hàng năm, vốn góp cổ phần và liên doanh của nhà nước, tổng hợp phương án phân bổ vốn đầu tư và vốn sự nghiệp của các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình dự án khác do tỉnh quản lý trên địa bàn.
Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành có liên quan giám sát, kiểm tra, đánh giá, hiệu quả đầu tư của các dự án xây dựng cơ bản, các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án khác do tỉnh quản lý.
Thẩm định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND Tỉnh, cấp giấy phép ưu đãi đầu tư cho các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh phân cấp.
Làm đầu mối giúp UBND Tỉnh quản lý hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư và cấp phép đầu tư thuộc thẩm quyền.


3. Về quản lý vốn ODA và các nguồn viện trợ Phi chính phủ


Là cơ quan đầu mối vận động, thu hút, điều phối quản lý vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ của tỉnh; hướng dẫn các sở, ban, ngành xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sử dụng vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; tổng hợp danh mục các chương trình dự án sử dụng ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ trình UBND Tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì, theo dõi và đánh giá thực hiện các chương trình dự án ODA và các nguồn viện trợ Phi chính phủ; làm đầu mối xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắc giữa Sở tài chính với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân thực hiện các dự án ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ có liên quan đến nhiều sở, ban, ngành, cấp huyện và cấp xã; định kỳ tổ hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút sử dụng ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ.


4. Về quản lý đấu thầu


Chủ trì, thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch UBND Tỉnh về kế hoạch đấu thầu , kết quả xét thầu các dự án hoặc gói thầu hoặc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND Tỉnh.
Hướng dẫn, theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp tình hình thực hiện các dự án đã được phê duyệt và tình hình thực hiện đấu thầu.


5. Về quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất


Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, có liên quan thẩm định và trình UBND tỉnh quy hoạch tổng thể các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn để UBND tỉnh trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Trình UBND Tỉnh quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp và các cơ chế quản lý đối với cụm công nghiệp phù hợp với tình hình phát triển thực tế của địa phương.
Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, theo quy định của pháp luật và phân cấp UBND tỉnh; tổ chức đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc quyền quản lý của Sở và phát triển nguồn nhân lực ngành kế hoạch và đầu tư ở địa phương.
Tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND Tỉnh.
Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao.


III. CƠ CẤU TỔ CHỨC


(Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam)
                                                    Gồm: - Ban Giám đốc
                                                            - Các phòng:
                                                                     1. Phòng Tổ chức hành chính
                                                                     2. Phòng Tổng hợp
                                                                     3. Phòng Đăng ký kinh doanh
                                                                     4. Phòng Hợp tác đầu tư
                                                                     5. Phòng Thẩm định dự án
                                                                     6. Phòng Xây dựng cơ bản
                                                                     7. Phòng Văn xã
                                                                     8. Phòng Thanh tra

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã xác nhận ở đây
Tin tức khác
 
Ban giám đốc (06/06/2013 3:10:00 CH)
Cơ cấu tổ chức (16/07/2013 4:00:00 CH)
Khảo sát
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hà Nam?

Rất đẹp

Đẹp tuyệt vời

Quá đẹp luôn

Rất tuyệtĐường dây nóng: (0351) 385 4320
TRANG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÀ NAM
Đơn vị chủ quản: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam
Địa chỉ: Số 15, Trần Phú, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Điện thoại: (0351) 385 4320    Fax: (0351) 385 2701
Email: hnmsokehoach@vnn.vn
Số giấy phép: 313/GP-BC
BusinessPortal được phát triển dựa trên công nghệ Portal DotNetNuke
Thực hiện bởi: OrientSoft
Số lượt truy cập: 616504